పోస్టల్

పోస్ట్ ఆఫీస్ నిజామాబాద్

పోస్ట్ ఆఫీస్ నిజామాబాద్ H.O (హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్), నిజామాబాద్ పిన్ - 503001

ఫోన్ : 08462-220038
వర్గం / పద్ధతి: పోస్టల్