ముగించు

రైతుబందు చెక్కులు పంపిణి

  • ప్రారంభం: 10/05/2018
  • ముగించు: 30/06/2018

వేదిక: గ్రామసభాలో

మే 10 వ 2018 నుండి గ్రామ సభా వద్ద రైతుబందుc యొక్క చెక్కులు పంపిణీని.