ముగించు

జిల్లా అధికారులకు GEM శిక్షణ

  • ప్రారంభం: 16/04/2018
  • ముగించు: 16/04/2018

వేదిక: నిజామాబాదు

6-04-2018 న ప్రభుత్వ ఇ-మార్కెటింగ్ పోర్టల్ (GEM) వినియోగంపై జిల్లా అధికారులకు GEM శిక్షణ