ముగించు

473-12-ఎన్నికలు – టిఎస్‌ఎల్‌ఎకు 2018 – జిఇ – 15 సంఖ్యల ఎసిల నుండి పోటీ చేసిన 30 మంది డిఫాల్ట్ అభ్యర్థుల ఇఇఎ – ఇసి యొక్క అనర్హత ఉత్తర్వులు, తేదీ 14-07-2021 తేదీన తెలంగాణలో ప్రచురించబడింది

473-12-ఎన్నికలు – టిఎస్‌ఎల్‌ఎకు 2018 – జిఇ – 15 సంఖ్యల ఎసిల నుండి పోటీ చేసిన 30 మంది డిఫాల్ట్ అభ్యర్థుల ఇఇఎ – ఇసి యొక్క అనర్హత ఉత్తర్వులు, తేదీ 14-07-2021 తేదీన తెలంగాణలో ప్రచురించబడింది